فال حافظ

فال حافظ

دلم جز مهر مه رويان طريقي بر نمي گيرد
خدا را اي نصيحتگو حديث ساغر و مي گو
بيا اي ساقي گلرخ بياور باده رنگين
صراحي مي کشم پنهان و مردم دفتر انگارند
من اين دلق مرقع را بخواهم سوختن روزي
از آن رو هست ياران را صفاها با مي لعلش
سر و چشمي چنين دلکش تو گويي چشم از او بردوز
نصيحتگوي رندان را که با حکم قضا جنگ است
ميان گريه مي خندم که چون شمع اندر اين مجلس
چه خوش صيد دلم کردي بنازم چشم مستت را
سخن در احتياج ما و استغناي معشوق است
من آن آيينه را روزي به دست آرم سکندروار
خدا را رحمي اي منعم که درويش سر کويت
بدين شعر تر شيرين ز شاهنشه عجب دارم
ز هر در مي دهم پندش وليکن در نمي گيرد
که نقشي در خيال ما از اين خوشتر نمي گيرد
که فکري در درون ما از اين بهتر نمي گيرد
عجب گر آتش اين زرق در دفتر نمي گيرد
که پير مي فروشانش به جامي بر نمي گيرد
که غير از راستي نقشي در آن جوهر نمي گيرد
برو کاين وعظ بي معني مرا در سر نمي گيرد
دلش بس تنگ مي بينم مگر ساغر نمي گيرد
زبان آتشينم هست ليکن در نمي گيرد
که کس مرغان وحشي را از اين خوشتر نمي گيرد
چه سود افسونگري اي دل که در دلبر نمي گيرد
اگر مي گيرد اين آتش زماني ور نمي گيرد
دري ديگر نمي داند رهي ديگر نمي گيرد
که سر تا پاي حافظ را چرا در زر نمي گيرد

تعبیر فال : ریا و دروغ را رها کن تا اعتماد مردم را جلب کنی. صداقت و درستی را پیشه ی خود ساز تا بهتر به هدف خود دست یابی. دوستان و ناصحان خیراندیش را از خود نرنجان زیرا در هر کار به کمک فکری دیگران احتیاج پیدا می کنی.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای goof.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:goof.ir